Các Chính sách, Quy định & Nguồn Tài liệu của Thư viện

Chính sách An toàn dành cho Trẻ em Thư viện Công cộng Denver cam kết mang đến một môi trường an toàn và thân thiện cho gia đình và các em thiếu nhi.

Chính sách Phát triển Bộ Sưu tập Thư viện Công cộng Denver sưu tập  nhiều loại ấn phẩm theo những định dạng phổ biến. Việc này giúp cho thư viện chúng tôi thực hiện được chức năng của mình là một nguồn cung cấp thông tin chính để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị. Đồng thời, việc sưu tập này cũng phục vụ cho lợi ích giáo dục phổ thông, nhu cầu sinh hoạt và giải trí của công chúng, và cũng phản ánh được sự đa dạng về văn hoá, dân tộc và chủng tộc của cộng đồng. Xem hướng dẫn về việc mua ấn phẩm của chúng tôi đối với các ấn phẩm tự xuất bản.

Quy định về việc sử dụng Máy vi tính & Internet Tất cả mọi bạn đọc đều được sử dụng máy vi tính và internet. Mục đích của chúng tôi là có máy vi tính công cộng tại tất cả các thư viện thuộc hệ thống Thư viện Công cộng Denver để cho càng nhiều bạn đọc sử dụng càng tốt.

Máy vi tính và Dịch vụ điện tử và kỹ thuật số Tất cả các thư viện đều có máy vi tính và các dịch vụ điện tử và kỹ thuật số.

Thủ tục và Quy định Hướng dẫn về Trưng bày Triển lãm Để yêu cầu có được không gian trưng bày tại Thư viện Công cộng Denver, chúng tôi có thông tin và mẫu đơn trên mạng. Xin vui lòng lưu lý là một số thư viện, bao gồm Thư viện Trung tâm, có không gian hạn chế cho việc trưng bày triển lãm vì đang sửa chữa và xây dựng.

Hướng dẫn việc Yêu cầu Mua ấn phẩm và Mượn ấn phẩm từ hệ thống Thư viện Thế giới (Interlibrary Loan) Xem hướng dẫn của Thư viện về việc yêu cầu mượn ấn phẩm qua hệ thống Thư viện Thế giới (Interlibrary Loan) hoặc yêu cầu mua ấn phẩm.

Quy định về việc Mượn Ấn phẩm và Làm Thẻ Thư viện Được Ủy ban Thư viện Công cộng Denver thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2013.

Quy định về việc Sử dụng Thư viện Mục đích của Thư viện Công cộng là mang đến một môi trường thoải mái, sạch sẽ, và thú vị cho tất cả bạn đọc sử dụng.

Quy định về việc Sử dụng Phòng họp Thư viện Công cộng Denver chào đón các nhóm và tổ chức đặt phòng họp tại các cơ sở của chúng tôi và yêu cầu việc sử dụng phòng họp phải tuân theo quy định hướng dẫn về việc sử dụng phòng họp tại Thư viện.

Quy định về việc Ghi hình và Chụp hình Xem quy định về việc ghi hình và chụp hình trong phạm vi thư viện và tải Giấy miễn trừ trách nhiệm cho phép Thư viện Công cộng Denver sử dụng hình ảnh cá nhân nếu cần thiết.

Quy định về Quyền Riêng tư Tại Thư viện Công cộng Denver, chúng tôi nỗ lực vuợt bậc để bảo đảm là thông tin cá nhân của bạn đọc là của bạn chứ không phải là của ai khác. 

Chính sách về Thực hiện Chương trình Sinh hoạt Quan điểm và hướng dẫn của chúng tôi về việc thực hiện các chương trình sinh hoạt tại Thư viện Công cộng Denver.

Chính sách về Công nhận Chính sách này quy định quyền hạn và thủ tục liên quan đến sự công nhận của công chúng đối với các cá nhân, vợ chồng, gia đình, tổ chức, và các doanh nghiệp có mối giao kết với Thư viện Công cộng Dnever (gọi tắt là Thư viện) được để bảng công nhận bên trong hoặc bên ngoài thư viện.