Các ngày nghỉ lễ

Tất cả các thư viện thuộc hệ thống Thư viện Công cộng Denver đều đóng cửa vào những ngày lễ trong năm 2024 như sau:

2024

Tết Dương lịch

Thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm

Ngày sinh của Martin Luther King, Jr.

Thứ hai, ngày 15 tháng 1

Ngày các Tổng thống

Thứ hai, ngày 19 tháng 2

Ngày César E. Chávez

Thứ hai, ngày 25 tháng 3

Lễ Chiến sĩ Trận vong

Thứ hai, ngày 27 tháng 5

Ngày Quốc khánh Juneteenth

Thứ tư, ngày 19 tháng 6

Lễ Độc lập

Thứ năm, ngày 4 tháng 7

Lễ Lao động

Thứ hai, ngày 2 tháng 9

Ngày Dân tộc Bản địa

Thứ hai, ngày 14 tháng 10

Ngày Cựu Chiến binh

Thứ hai, ngày 11 tháng 11

Đêm Lễ Tạ ơn

Thứ tư, ngày 27 tháng 11 (đóng cửa lúc 4 giờ chiều)

Lễ Tạ ơn

Thứ năm, ngày 28 tháng 11

Đêm Lễ Giáng sinh

Thứ ba, ngày 24 tháng 12 (đóng cửa lúc 4 giờ chiều)

Lễ Giáng sinh

Thứ tư, ngày 25 tháng 12

Tết Dương lịch

Thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2025