Các ngày nghỉ lễ

Tất cả các thư viện thuộc hệ thống Thư viện Công cộng Denver đều đóng cửa vào những ngày lễ trong năm 2023 như sau:

2023

Tết Dương lịch Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023
Ngày sinh của Martin Luther King, Jr. Thứ hai, ngày 16 tháng 1
Ngày các Tổng thống Thứ hai, ngày 20 tháng 2
Ngày César E. Chávez Thứ hai, ngày 27 tháng 3
Lễ Chiến sĩ Trận vong Thứ hai, ngày 29 tháng 5
Ngày Quốc khánh Juneteenth Thứ hai, ngày 19 tháng 6
Lễ Độc lập Thứ ba, ngày 4 tháng 7
Lễ Lao động Thứ hai, ngày 4 tháng 9
Ngày Dân tộc Bản địa Thứ hai, ngày 9 tháng 10
Ngày hội nhân viên Thứ năm, ngày 26 tháng 10
Ngày Cựu Chiến binh Thứ sáu, ngày 10 tháng 11
Đêm Lễ Tạ ơn Thứ tư, ngày 22 tháng 11 (đóng cửa lúc 4 giờ chiều)
Lễ Tạ ơn Thứ năm, ngày 23 tháng 11
Đêm Lễ Giáng sinh Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 (đóng cửa lúc 4 giờ chiều)
Lễ Giáng sinh Thứ hai, ngày 25 tháng 12
Tết Dương lịch Thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024