Maker Challenge

Desafío de Creadores | Thách thức Nhà Sáng chế | ميكر چالنج

Flex your creative muscles by participating in our Winter of Reading Maker Challenge.

Ejercite sus habilidades creativas participando en el Desafío de Creadores del programa Invierno de Lectura.

Hãy thể hiện tài sáng tạo của bạn bằng cách tham gia Mục Thách thức Nhà Sáng chế trong Chương trình Đọc Sách Mùa Đông của chúng tôi.

أرنا مهاراتك الإبداعية بمشاركتك في الميكر چالنج (تحدي الإبداع)، أحد أنشطة الونتر أوف ريدنغ.

Share Your Project Comparte tu proyecto Chia sẻ Tác phẩm Sáng tạo của Bạn أرسل مشروعك