Địa điểm Thư viện & Giờ mở cửa

Giờ mở rộng tại các địa điểm được chọn có thể thực hiện được nhờ Strong Library, Strong Denver, được hỗ trợ bởi Quỹ DPL.

Thông tin và Lịch Phục vụ Thư viện Lưu động.

Nhận ấn phẩm đặt mượn bên ngoài thư viện

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
1-6
THỨ BA
1-6
THỨ TƯ
1-6
THỨ NĂM
1-6
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
12-5

Nhận ấn phẩm bên ngoài thư viện

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
12-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
Đóng cửa
THỨ TƯ
Đóng cửa
THỨ NĂM
Đóng cửa
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-8
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-8
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-8
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-8
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-8
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-8
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
Đóng cửa
THỨ TƯ
Đóng cửa
THỨ NĂM
Đóng cửa
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-8
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-8
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-8
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-8
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-8
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-8
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa