Địa điểm Thư viện & Giờ mở cửa

Tất cả các chi nhánh thuộc hệ thống Thư viện Công cộng Denver hiện nay đều mở cửa. Chúng tôi có dịch vụ dành cho những bạn đọc thích nhận ấn phẩm đặt muợn bên ngoài hơn là bên trong thư viện. Tất cả thư viện đều mở thùng trả ấn phẩm. Xin lưu ý là giờ mở cửa thư viện hạn chế do giới hạn ngân sách.

*Tất cả các thư viện hiện nay đều mở cửa, ngoại trừ Thư viện Chi nhánh Blair-Caldwell, Nghiên cứu Người Mỹ gốc Phi và Thư viện Chi nhánh Cherry Creek.

Về thông tin và tham khảo: 720-865-111 - Tiếng Tây Ban Nha : 720-865-1187
Thứ ba-năm, 10 giờ sáng-6 giờ chiều, thứ sáu-hai,1-5 giờ chiều

Xin gọi thư viện chi nhánh gần nơi bạn cư ngụ để biết về các dịch vụ hiện có.

Thông tin và Lịch Phục vụ Thư viện Lưu động.

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
1-6
THỨ BA
1-6
THỨ TƯ
1-6
THỨ NĂM
1-6
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
12-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
Đóng cửa
THỨ TƯ
Đóng cửa
THỨ NĂM
Đóng cửa
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-8
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
Đóng cửa
THỨ TƯ
Đóng cửa
THỨ NĂM
Đóng cửa
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-8
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-8
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-8
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
Đóng cửa
THỨ TƯ
Đóng cửa
THỨ NĂM
Đóng cửa
THỨ SÁU
Đóng cửa
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-6
THỨ NĂM
9-8
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
9-6
THỨ BA
9-6
THỨ TƯ
9-8
THỨ NĂM
9-6
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
10-5

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
10-6
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-5
THỨ TƯ
10-5
THỨ NĂM
10-5
THỨ SÁU
10-5
THỨ BẢY
Đóng cửa
CHỦ NHẬT
Đóng cửa

Mở cửa cho công chúng

THỨ HAI
Đóng cửa
THỨ BA
10-6
THỨ TƯ
10-6
THỨ NĂM
10-6
THỨ SÁU
10-6
THỨ BẢY
10-5
CHỦ NHẬT
Đóng cửa