Browse by:

Format: 2015-07-06
Format: 2015-07-06

Crafts / Manualidades / Thủ công

Arts and Crafts
Repeats every Monday, Tuesday until Tue Jul 14 2015 except Mon Feb 16 2015, Mon Mar 30 2015, Mon May 25 2015
Upcoming dates:
Monday, July 6, 2015 - 5:00pm - 6:00pm
Tuesday, July 7, 2015 - 5:00pm - 6:00pm
Monday, July 13, 2015 - 5:00pm - 6:00pm

Build your child’s appreciation for art in specially designed crafts while you enjoy our other programs!

Fomenta el aprecio del arte de tu hijo con manualidades especialmente diseñadas. Los padres pueden quedarse a ayudar a sus hijos o tomar parte en otro programa ofrecido al mismo tiempo.

Xây dựng đánh giá cao của nghệ thuật thủ công và các chương trình được thiết kế đặc biệt! Xem các đối tượng khác nhau và các phương tiện truyền thông trong khi họ làm cho nghệ thuật!