Browse by:

Format: 2016-05-29
Format: 2016-05-29

Crafts / Manualidades / Thủ công

Arts and Crafts
Repeats every Monday, Tuesday until Tue May 31 2016 except Mon Jan 18 2016, Mon Feb 15 2016, Mon Mar 28 2016, Mon May 30 2016
Upcoming dates:
Tuesday, May 31, 2016 - 5:00pm - 6:00pm

Build your child’s appreciation for art in specially designed crafts while you enjoy our other programs!

Fomenta el aprecio del arte de tu hijo con manualidades especialmente diseñadas. Los padres pueden quedarse a ayudar a sus hijos o tomar parte en otro programa ofrecido al mismo tiempo.

Xây dựng đánh giá cao của nghệ thuật thủ công và các chương trình được thiết kế đặc biệt! Xem các đối tượng khác nhau và các phương tiện truyền thông trong khi họ làm cho nghệ thuật!