Crafts / Manualidades / Thủ công

Build your child’s appreciation for art in specially designed crafts while you enjoy our other programs!

Fomenta el aprecio del arte de tu hijo con manualidades especialmente diseñadas. Los padres pueden quedarse a ayudar a sus hijos o tomar parte en otro programa ofrecido al mismo tiempo.

Xây dựng đánh giá cao của nghệ thuật thủ công và các chương trình được thiết kế đặc biệt! Xem các đối tượng khác nhau và các phương tiện truyền thông trong khi họ làm cho nghệ thuật!