Browse by:

Format: 2015-07-06
Format: 2015-07-06

English Conversation Tables / Mesas de Conversación en Inglés / Bàn tiếng Anh

English Language Learning
Repeats every Monday until Tue Jul 14 2015 except Mon Feb 16 2015, Mon Mar 30 2015, Mon May 25 2015
Upcoming dates:
Monday, July 6, 2015 - 5:30pm - 7:30pm
Monday, July 13, 2015 - 5:30pm - 7:30pm
Meeting Room

Increase your comfort using English as a second language. From beginning to advanced conversationalists, all can participate in this program to develop using another language. Meet new people and see something new each time!

Aumente su seguridad al utilizar el inglés como su segundo idioma. En este programa pueden participar conversadores desde principiantes hasta avanzados, para desarrollar el uso de otro idioma. ¡Conozca gente nueva y vea algo nuevo cada vez!

Cùng nhau dự tính sử dụng bằng Anh ngữ, từ lớp học căn bản dến lớp học phổ thông. Xin mới tất cả mọi ngưới cùng tham dự vào chương trình này dể chúng ta cùng nhau xữ dụng một ngôn ngữ mới. Gặp nhiều người mới và sẽ thấy nhiều môi trường mới cho mỗi lần gặp gỡ!