Browse by:

Format: 2015-07-06
Format: 2015-07-06

Community Learning Plaza / Plaza de Aprendizaje

Life Skills
Repeats every Monday, Tuesday until Tue Jul 14 2015 except Mon Feb 16 2015, Mon Mar 30 2015, Mon May 25 2015
Upcoming dates:
Monday, July 6, 2015 - 5:00pm - 7:30pm
Tuesday, July 7, 2015 - 5:00pm - 7:30pm
Monday, July 13, 2015 - 5:00pm - 7:30pm

Challenge yourself in these dynamic spaces designed to help you work towards personal goals. Whether you want to practice using your new language skills or to search for a job, Plazas can suit almost any goal you have in mind. Come set up a blueprint for your life!

Plazas ofrecen apoyo a los nuevos inmigrantes. Se incluyen oportunidades para mejorar las habilidades de conversación en un segundo idioma, preparación para el examen de la ciudadanía, creación de una red de contactos para el negocio, y mucho más.

Xin mới các bạn đến tham gia và dào tạo riêng cho mình nhiều tiết mục sau dây, học một ngôn ngữ khác, hoặc tìm một công việc làm mới. Phòng sinh hoạt là nơi có nhiếu triễn vọng phát triển cho một tương lai dầy ấp mã cac bạn dang ấp ư ơ trong dầu. Xin mới đến dể vẽ ra cho minh một in phơi cho tương lai!