Đóng cửa vì dịch COVID-19: Những câu hỏi thường gặp

Những thùng trả sách phía ngoài sẽ vẫn hoạt động?

Tất cả những thùng trả sách phía ngoài sẽ ngưng hoạt động tới khi có thông báo mới.

Tôi đã yêu cầu các sách đĩa, khi nào thì sẽ sẵn sàng?

Những sách báo yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết theo thứ tự thời gian, chúng sẽ được giải quyết sau khi thư viện mở cửa trở lại.

Những sách báo yêu cầu đã sẵn sàng để mượn thì sẽ như thế nào?

Các sách báo yêu cầu sẽ được giữ lại thêm một tuần lễ sau khi thư viện mở cửa trở lại.

Tôi có sách đĩa quá hạn. Làm sao tôi có thể trả lại cho thư viện?

Thùng trả sách bên ngoài sẽ ngưng hoạt động tại tất cả các chi nhánh trong thời gian thư viện đóng cửa. Xin quý vị hãy giữ những gì đã mượn cho đến khi thư viện mở cửa. Ngày hết hạn đã được tăng thêm ngay khi bạn nhận được thông báo quá hạn.

Ngày tới hạn mới là ngày nào?

Tất cả những sách báo hoặc đĩa bạn đã mượn đều được gia hạn tới ngày 1 tháng 5, 2020.

Điều đó có phải rằng thư viện sẽ đóng cửa tới ngày 1 tháng 5?

Không. Các cơ quan thành phố sẽ quyết định mở cửa trở lại khi bệnh dịch được thuyên giảm.

Tôi có thể yêu cầu những sách đĩa khác khi thư viện đóng cửa không?

Các dịch vụ yêu cầu sách báo băng đĩa tại các chi nhánh như: Prospector hoặc WorldCatalog sẽ tạm thời ngưng hoạt động trong thời gian thư viện đóng cửa.

Làm thế nào để tôi có thể sử dụng những nguồn tài nguyên khác của thư viện?

Khi thư viện đóng cửa, quý vị có thể sử dụng những nguồn tài nguyên trực tuyến khác, kể cả cơ sở dữ liệu database của thư viện, phim sách trực tuyến eMedia và cập nhật những tin tức mới hoặc có thể viết và hỏi bất cứ thắc mắc gì thông qua dịch vụ Ask Us.